09 septiembre 2008

A Casa das Ciencias pecha as súas portas ao público ata Nadal

[Ver nota en galego]—Abordará unha importante reforma do planetario e das súas salas de exposicións, o que suporá unha reinauguración do primeiro museo de ciencia interactivo da cidade
—O centro estará pechado ao público a partir do 15 de setembro e ata decembro.
—Caixanova colabora nesta reinauguración cun importante patrocinio .


A actuación máis importante consistirá en dotar o planetario da Casa das Ciencias dun equipamento que o converterá no máis moderno de España. O novo sistema de proxección dixital que financiará Caixanova substitúe o conxunto de 40 proxectores analóxicos que facían posible a representación de panoramas e ceos completos, e achega unha maior definición e a posibilidade de imaxes en movemento en toda a cúpula.

O planetario contará ademais cun novo acceso para minusválidos físicos, cun ascensor que lles permitirá acceder á sala con facilidade.

Hai máis de 20 anos o planetario da Casa das Ciencias foi a primeira instalación de titularidad pública no seu xénero que existía en España. Dende entón veu exercendo un liderado nas producións de planetario no noso país con notables colaboracións con outros planetarios (como Madrid, Pamplona ou Granada). Esta nova dotación, posible grazas á colaboración de Caixanova, fai posible novas linguaxes audiovisuais con tecnoloxía dixital como corresponde a un planetario que ha de manter a súa posición de referencia no século XXI.

Tamén será renovada a primeira planta da Casa das Ciencias, dedicada a Experiencias de Física e acollerá 12 novos módulos, o deseño dos cales foi realizado polo Exploratorium de San Francisco (EEUU), museo de ciencia interactivo de referencia mundial.

OS NOVOS SISTEMAS DE PROXECCIÓN EN PLANETARIOS

Nos anos oitenta do pasado século a evolución dos proxectores de estrelas chegou a tal extremo que máquinas como o Zeiss ZKP2 instalado na Casa das Ciencias - unha obra de arte da enxeñaría con centenares de engrenaxes, lámpadas e pequenos motores de enorme precisión- chegaron a mostrar firmamentos dun realismo dificilmente superable. Non obstante, o vórtice dixital tamén chegou a esta tecnoloxía, e pronto apareceron planetarios nas que as estrelas non eran senón pixeis sobre unha pantalla: estrelas de forma cadrada que apenas chegaban a crear a ilusión de profundidade contra un ceo clareado pola luz residual dos proxectores de vídeo.

É certo que os proxectores dixitais permitían algúns trucos ata agora imposibles, como saír voando do noso planeta e cruzar a galaxia, pero faltaba o esencial xa que baixo un ceo dixital un nunca ten a sensación de estar a observar o firmamento.
A grande maioría dos planetarios, xa sexa dixitais ou analóxicos, dispoñen de sistemas para acompañar as estrelas con outras imaxes que axuden a contextualizar as historias que alí se contan: unha paisaxe de pirámides baixo o firmamento que vían os exipcios, o vídeo dunha eclipse de Sol, ou o interior da igrexa de Sopra Minerva, onde Galileo foi xulgado por defender que a Terra tamén era un planeta que orbitaba arredor do Sol. Durante anos estes sistemas de proxección auxiliar baseáronse en decenas de proxectores de diapositivas (uns 40 en noso planetario) interconectados para mostrar un mosaico de imaxes sobre o horizonte (panorama) ou unha imaxe inmersiva que enche toda a cúpula (all sky). Un ou varios proxectores de vídeo proporcionaban pequenas ventás independentes nas que mostrar animacións, pero en conxunto, o resultado desmerecía do realismo do ceo estrelado.

A mellora na capacidade de cálculo dos ordenadores e a aparición de proxectores de vídeo de alta definición propiciou o desenvolvemento de novos sistemas nos que a totalidade da cúpula do planetario se converte nunha enorme pantalla de vídeo, unha tecnoloxía coñecida como video fulldome ou "vídeo a toda cúpula".

Aínda que algúns sistemas de video fulldome ten suficiente resolución como para proxectar o firmamento estrelado, a calidade do ceo en video aínda está moi lonxe da que ofrecen os proxectores de estrelas optomecánicos como o Zeiss ZKP2 instalado na Casa das Ciencias. Por este motivo, algúns fabricantes optaron por desenvolver sistemas híbridos nos que as estrelas corren a cargo dun proxector optomecánico mentres que o resto de imaxes complementarias, dende escenarios fotográficos a secuencias de video a toda cúpula, se proxectan mediante un sistema de video fulldome.
O sistema que se vai instalar na Casa das Ciencias ten as seguintes características:

- Dous proxectores de vídeo de alta definición

- Lentes especiais ollo de peixe con máscaras de solapamento

- Ordenadores de control

- Consola de control integrada

- Software de control

- Base de datos astronómicaLa Casa de las Ciencias cierra sus puertas al público hasta Navidad
—Abordará una importante reforma del planetario y de sus salas de exposiciones, lo que supondrá una reinauguración del primer museo de ciencia interactivo de la ciudad
—El centro estará cerrado al público a partir del 15 de septiembre y hasta diciembre
—Caixanova colabora en este reinauguración con un importante patrocinio

La actuación más importante consistirá en dotar al planetario de la Casa de las Ciencias de un equipamiento que lo convertirá en el más moderno de España. El nuevo sistema de proyección digital que financiará Caixanova sustituye al conjunto de 40 proyectores analógicos que hacían posible la representación de panoramas y cielos completos, y aporta una mayor definición y la posibilidad de imágenes en movimiento en toda la cúpula.
El planetario contará además con un nuevo acceso para discapacitados físicos, con un ascensor que les permitirá acceder a la sala con facilidad.

Hace más de 20 años el planetario de la Casa de las Ciencias fue la primera instalación de titularidad pública en su género que existía en España. Desde entonces ha venido ejerciendo un liderazgo en las producciones de planetario en nuestro país con notables colaboraciones con otros planetarios (como Madrid, Pamplona o Granada). Esta nueva dotación, posible gracias a la colaboración de Caixanova, hace posible nuevos lenguajes audiovisuales con tecnología digital como corresponde a un planetario que ha de mantener su posición de referencia en el siglo XXI.

También será renovada la primera planta de la Casa de las Ciencias, dedicada a Experiencias de Física y acogerá 12 nuevos módulos cuyo diseño ha sido realizado por el Exploratorium de San Francisco (EEUU), museo de ciencia interactivo de referencia mundial.

LOS NUEVOS SISTEMAS DE PROYECCIÓN EN PLANETARIOS

En los años ochenta del pasado siglo la evolución de los proyectores de estrellas llegó a tal extremo que máquinas como el Zeiss ZKP2 instalado en la Casa de las Ciencias – una obra de arte de la ingeniería con centenares de engranajes, bombillas y pequeños motores de enorme precisión- llegaron a mostrar firmamentos de un realismo difícilmente superable. Sin embargo, la vorágine digital también llegó a esta tecnología, y pronto aparecieron planetarios en las que las estrellas no eran sino pixeles sobre una pantalla: estrellas de forma cuadrada que apenas llegaban a crear la ilusión de profundidad contra un cielo clareado por la luz residual de los proyectores de vídeo.

Es cierto que los proyectores digitales permitían algunos trucos hasta ahora imposibles, como salir volando de nuestro planeta y cruzar la galaxia, pero faltaba lo esencial ya que bajo un cielo digital uno nunca tiene la sensación de estar observando el firmamento.

La gran mayoría de los planetarios, ya sean digitales o analógicos, disponen de sistemas para acompañar las estrellas con otras imágenes que ayuden a contextualizar las historias que allí se cuentan: un paisaje de pirámides bajo el firmamento que veían los egipcios, el vídeo de un eclipse de Sol, o el interior de la iglesia de Sopra Minerva, donde Galileo fue juzgado por defender que la Tierra también era un planeta que orbitaba alrededor del Sol. Durante años estos sistemas de proyección auxiliar se han basado en decenas de proyectores de diapositivas (unos 40 en nuestro planetario) interconectados para mostrar un mosaico de imágenes sobre el horizonte (panorama) o una imagen inmersiva que llena toda la cúpula (all sky). Uno o varios proyectores de vídeo proporcionaban pequeñas ventanas independientes en las que mostrar animaciones, pero en conjunto, el resultado desmerecía del realismo del cielo estrellado.
La mejora en la capacidad de cálculo de los ordenadores y la aparición de proyectores de vídeo de alta definición ha propiciado el desarrollo de nuevos sistemas en los que la totalidad de la cúpula del planetario se convierte en una enorme pantalla de vídeo, una tecnología conocida como video fulldome o “vídeo a toda cúpula”.

Aunque algunos sistemas de video fulldome tiene suficiente resolución como para proyectar el firmamento estrellado, la calidad del cielo en video todavía está muy lejos de la que ofrecen los proyectores de estrellas optomecánicos como el Zeiss ZKP2 instalado en la Casa de las Ciencias. Por este motivo, algunos fabricantes han optado por desarrollar sistemas híbridos en los que las estrellas corren a cargo de un proyector optomecánico mientras que el resto de imágenes complementarias, desde escenarios fotográficos a secuencias de video a toda cúpula, se proyectan mediante un sistema de video fulldome.
El sistema que se va a instalar en la Casa de las Ciencias tiene las siguientes características:
- Dos proyectores de vídeo de alta definición

- Lentes especiales ojo de pez con máscaras de solapamiento

- Ordenadores de control

- Consola de control integrada

- Software de control

- Base de datos astronómica