18 junio 2009

Cidades e Comunicación Científica: en busca de novas fórmulas para implicar o público

[Ver nota en galego]- Concellos, museos científicos, universidades e empresas de toda a Unión Europea compartirán experiencias e coñecementos co obxectivo de explorar novas formas de mellorar a implicación do público coa ciencia.

- Os Museos Científicos Coruñeses (=MC2) foron elexidos para liderar un grupo de traballo cuxo obxectivo é identificar e analizar as prácticas divulgativas que teñen demostrado mayor eficacia na conexión da ciencia co público.

- O equipo técnico de MC2 achega a súa experiencia previa noutros proxectos europeos, como o Premio Descartes de Comunicación da Ciencia, convocados pola Comisión Europea e na que participou como asesor, ou como fundador da Asociación para a promoción de Eur-Oceans (Rede de Excelencia Europea para a Análise dos Ecosistemas Oceánicos). Tamén participou nun proxecto europeo para a creación dunha exposición sobre cultivos transxénicos.


As cidades xogan un papel cada vez máis importante no desenvolvemento da sociedade do coñecemento. En particular, constitúen un dos ámbitos preferentes nos que se interrelacionan os tres axentes que forman a denominada "tripla hélice" (centros de investigación, empresas e administración). Non obstante, en Europa existe unha preocupación crecente pola dificultade de implicar ao público, no seu sentido máis amplo, na conformación desta nova economía do coñecemento.

Os socios do proxecto CASC conseguiron o apoio da Comisión Europea a través da convocatoria do 7º Programa Marco de I+D para desenvolver ao longo de 22 meses novas fórmulas para incrementar a comprensión e participación do público nos asuntos científicos. O proxecto ten catro obxectivos principais:

- Recompilar e valorar diferentes ferramentas para a construción dunha cultura científica, en especial aquelas que teñen como obxectivo sectores da poboación que adoitan quedar á marxe destas iniciativas.

- Avaliar a posibilidade de transferir estas ferramentas entre diversos países e culturas.

- Examinar a axenda de políticas públicas subxacentes en relación á implicación do público coa ciencia e propoñer recomendacións para o futuro.

- Explorar e desenvolver novas fórmulas para involucrar distintos públicos no coñecemento científico.


O proxecto CASC púxose en marcha en Birmingham (Reino Unido) en maio de 2009 cunha reunión na que os socios participantes comezaron a identificación dun amplo catálogo de boas prácticas para o fomento da cultura científica, especialmente entre aqueles sectores de poboación cuxa participación nestes temas presenta os maiores desafíos, como é o caso dos máis novos, minorías étnicas ou as mulleres.

Na acta desta reunion dise, entre outras cousas: "Se imos crear unha cultura científica para o presente debemos enfrontarnos ás barreiras que exclúen a estes e outros grupos, contribuíndo a que poidan elaborar o seu propio criterio para tomar decisións informadas sobre cuestións que afectan ao seu modo de vida e a súa educación, e eventualmente poidan tamén estar en mellor posición para progresar laboralmente na economía do coñecemento. Por iso é tan importante que os que traballamos no ámbito da promoción da cultura científica compartamos experiencias e ideas que poidan aplicarse noutros países e culturas".

Ademais de poñer a proba unha ampla colección de iniciativas, os socios do proxecto CASC presentarán os seus resultados ante os responsables da implementación de políticas a nivel local, nacional e internacional co fin de aumentar a sensibilidade ante a diversidade de públicos que conforman a sociedade e reducir o déficit en cultura científica.


GRUPOS DE TRABALLO
O proxecto CASC divídese en 6 paquetes que exploran en detalle os diversos temas que comprende o seu desenvolvemento, e cuxa responsabilidade principal recae sobre seis dos socios do proxecto que actuarán coordinados polo Concello de Birmingham. Estes paquetes son:

- Estudo Base: Identificación do contexto e análise da situación da implicación do público coa ciencia nas cidades que forman parte do proxecto.

- Exploración das ferramentas para a construción dunha cultura científica. Cales son as formas máis efectivas de involucrar ao público? Cales son as mellores prácticas que se levan a cabo nos países dos membros do consorcio? Este paquete inclúe a realización dunha serie de intercambios para o estudo das iniciativas máis innovadoras que se están a levar a cabo en Europa. Este paquete será liderado polos Museos Científicos Coruñeses.

- Chegando aos "grupos difíciles de alcanzar". Como facer chegar a ciencia de forma máis efectiva a mozos e membros de minorías étnicas? Este paquete permitirá aprender de proxectos singulares de fomento da cultura científica que se realizan nos países participantes.

- Cambiando comportamentos. Pode unha maior cultura científica fomentar cambios duradeiros na nosa forma de vida? Este paquete centrará os seus obxectivos en temas ambientais e inclúe un apartado sobre o papel das empresas como vehículos para a promoción de cambios de comportamento.

- Diseminación. Co obxectivo de asegurar que os resultados do proxecto e as recomendacións para a posta en marcha de políticas de fomento da cultura científica chegan a todos os organismos relevantes nos ámbitos europeo nacional e autonómico.


ALGUNS DATOS SOBRE O PROXECTO CASC
- CASC foi financiado polo programa FP7 da Comisión Europea
- Socios no proxecto CASC: Suman un total de 20 organismos

Reino Unido
Concello de Birmingham
Birmingham City University
Advantage West Midlands
Thinktank

Chipre
European Office of Cyprus

Hungría
INNOVA

España
Museos Científicos Coruñeses-Concello da Coruña
Xunta de Galicia
Cartuja 93
Sevilla Global

Suecia
Universeum AB

Rumania
Universidade de Bucarest
Universidade de Petrosani
Pro Sal - Praid Salt Mine

Polonia
Concello de Wroclaw

Rep. Checa
Academia de Ciencias da República Checa
Centro para a Movilidade Internacional do Sur de Moravia

Francia
Universidade de Lyon
Consello Rexional Rhône-Alpes

China
Academia de Ciencias Sociais de ShangaiCiudades y Comunicación Científica:
en busca de nuevas fórmulas para implicar al público- Ayuntamientos, museos científicos, universidades y empresas de toda la Unión Europea compartirán experiencias y conocimientos con el objetivo de explorar nuevas formas de mejorar la implicación del público con la ciencia.

- Los Museos Científicos Coruñeses (=MC2) fueron elegidos para liderar un grupo de trabajo cuyo objetivo es identificar y analizar las prácticas divulgativas que han demostrado mayor eficacia en la conexión de la ciencia con el público.

- El equipo técnico de MC2 aporta su experiencia previa en otros proyectos europeos, como el Premio Descartes de Comunicación de la Ciencia, convocados por la Comisión Europea y en la que participó como asesor, o como fundador de la Asociación para la promoción de Eur-Oceans (Red de Excelencia Europea para el Análisis de los Ecosistemas Oceánicos). También participó en un proyecto europeo para la creación de una exposición sobre cultivos transgénicos.


Las ciudades juegan un papel cada vez más importante en el desarrollo de la sociedad del conocimiento. En particular, constituyen uno de los ámbitos preferentes en los que se interrelacionan los tres agentes que forman la denominada "triple hélice" (centros de investigación, empresas y administración). No obstante, en Europa existe una preocupación creciente por la dificultad de implicar al público, en su sentido más amplio, en la conformación de esta nueva economía del conocimiento.

Los socios del proyecto CASC consiguieron el apoyo de la Comisión Europea a través de la convocatoria del 7º Programa Marco de I+D para desarrollar a lo largo de 22 meses nuevas fórmulas para incrementar la comprensión y participación del público en los asuntos científicos. El proyecto tiene cuatro objetivos principales:

- Recopilar y valorar diferentes herramientas para la construcción de una cultura científica, en especial aquellas que tienen como objetivo sectores de la población que suelen quedar al margen de estas iniciativas.

- Evaluar la posibilidad de transferir estas herramientas entre diversos países y culturas.

- Examinar la agenda de políticas públicas subyacentes en relación a la implicación del público con la ciencia y proponer recomendaciones para el futuro.

- Explorar y desarrollar nuevas fórmulas para involucrar a distintos públicos en el conocimiento científico.


El proyecto CASC se puso en marcha en Birmingham (Reino Unido) en mayo de 2009 con una reunión en la que los socios participantes comenzaron la identificación de un amplio catálogo de buenas prácticas para el fomento de la cultura científica, especialmente entre aquellos sectores de población cuya participación en estos temas presenta los mayores desafíos, como es el caso de los más jóvenes, minorías étnicas o las mujeres.

En el acta de esta reunión se dice, entre otras cosas: "Si vamos a crear una cultura científica para el presente debemos enfrentarnos a las barreras que excluyen a estos y otros grupos, contribuyendo a que puedan elaborar su propio criterio para tomar decisiones informadas sobre cuestiones que afectan a su modo de vida y su educación, y eventualmente puedan estar también en mejor posición para progresar laboralmente en la economía del conocimiento. Por eso es tan importante que los que trabajamos en el ámbito de la promoción de la cultura científica compartamos experiencias e ideas que puedan aplicarse en otros países y culturas".

Además de que poner a prueba una amplia colección de iniciativas, los socios del proyecto CASC presentarán sus resultados ante los responsables de la implementación de políticas a nivel local, nacional e internacional con el fin de aumentar la sensibilidad ante la diversidad de públicos que conforman la sociedad y reducir el déficit en cultura científica.

GRUPOS DE TRABAJO
El proyecto CASC se divide en 6 paquetes que exploran en detalle los diversos temas que comprende su desarrollo, y cuya responsabilidad principal recae sobre seis de los socios del proyecto que actuarán coordinados por el Ayuntamiento de Birmingham. Estos paquetes son:

- Estudio Base: Identificación del contexto y análisis de la situación de la implicación del público con la ciencia en las ciudades que forman parte del proyecto.

- Exploración de las herramientas para la construcción de una cultura científica. ¿Cuáles son las formas más efectivas de involucrar al público? ¿Cuáles son las mejores prácticas que se llevan a cabo en los países de los miembros del consorcio? Este paquete incluye la realización de una serie de intercambios para el estudio de las iniciativas más innovadoras que se están llevando a cabo en Europa. Este paquete será liderado por los Museos Científicos Coruñeses.

- Llegando a los "grupos difíciles de alcanzar". ¿Cómo hacer llegar la ciencia de forma más efectiva a jóvenes y miembros de minorías étnicas? Este paquete permitirá aprender de proyectos singulares de fomento de la cultura científica que se realizan en los países participantes.

- Cambiando comportamientos. ¿Puede una mayor cultura científica fomentar cambios duraderos en nuestra forma de vida? Este paquete centrará sus objetivos en temas ambientales e incluye un apartado sobre el papel de las empresas como vehículos para la promoción de cambios de comportamiento.

- Diseminación. Con el objetivo de asegurar que los resultados del proyecto y las recomendaciones para la puesta en marcha de políticas de fomento de la cultura científica llegan a todos los organismos relevantes en los ámbitos europeo nacional y autonómico.

ALGUNOS DATOS SOBRE EL PROYECTO CASC
- CASC fue financiado por el programa FP7 de la Comisión Europea
- Socios en el proyecto CASC: Suman un total de 20 organismos

Reino Unido
Ayuntamiento de Birmingham
Birmingham City University
Advantage West Midlands
Thinktank

Chipre
European Office of Cyprus

Hungría
INNOVA

España
Museos Científicos Coruñeses-Ayuntamiento de A Coruña
Xunta de Galicia
Cartuja 93
Sevilla Global

Suecia
Universeum AB

Rumania
Universidad de Bucarest
Universidad de Petrosani
Pro Sal - Praid Salt Mine

Polonia
Ayuntamiento de Wroclaw

Rep. Checa
Academia de Ciencias de la República Checa
Centro para la Movilidad Internacional del Sur de Moravia

Francia
Universidad de Lyon
Consejo Regional Rhône-Alpes

China
Academia de Ciencias Sociales de Shangai