25 junio 2009

O Aquarium Finisterrae presenta a exposición "Darwin e o Mar"

[Ver nota en galego]
Con ocasión do Ano Darwin 2009 e do 10º aniversario da súa apertura ao público o Aquarium Finisterrae presenta un conxunto de novos módulos sobre evolución mariña.

A intervención supón a primeira renovación importante dos contidos da Sala Maremagnum, onde están instalados catro deles. Nesta ocasión, o tema elixido, Darwin e o Mar, fai homenaxe ás achegas do naturalista xurdidas das súas observacións durante a viaxe a bordo do Beagle, como é a súa teoría sobre a formación dos arrecifes de coral. Tamén fai especial fincapé nas numerosas especies de transición -os chamados popularmente elos perdidos- entre diferentes grupos de animais, moitos dos cales son mariños.

Seguindo a formulación museográfica da sala, os contidos dos cinco módulos responden a outras tantas preguntas elixidas entre as que formulan os escolares. Trátase, unha vez máis, de manter o compromiso expositivo dos Museos Científicos Coruñeses con aquelas cuestións que suscitan o interese dos seus visitantes:

- Cantas especies mariñas hai no mundo?
- Por que hai tantas clases diferentes de peixes?
- Cando apareceron os primeiros peixes?
- Existirán peixes que ademais de aletas tivesen patas, para poder saír do mar?
- Que clase de ser vivo é o coral?

Un dos módulos máis espectaculares desta exposición é o tanque cilíndrico de gran volumen, no que se representa un ecosistema litoral, e no que o nivel de auga baixa e sobe cada catro horas simulando as mareas, un tipo de instalación acuariolóxica que é pioneira entre os acuarios españois.El Aquarium Finisterrae presenta la exposición "Darwin y el Mar"

Con ocasión del Año Darwin 2009 y del 10º aniversario de su apertura al público el Aquarium Finisterrae presenta un conjunto de nuevos módulos sobre evolución marina.

La intervención supone la primera renovación importante de los contenidos de la Sala Maremagnum, donde están instalados cuatro de ellos. En esta ocasión, el tema elegido, Darwin y el Mar, hace homenaje a las aportaciones del naturalista surgidas de sus observaciones durante el viaje a bordo del Beagle, como es su teoría sobre la formación de los arrecifes de coral. También hace especial hincapié en las numerosas especies de transición -los llamados popularmente eslabones perdidos- entre diferentes grupos de animales, muchos de los cuales son marinos.

Siguiendo la formulación museográfica de la sala, los contenidos de los cinco módulos responden a otras tantas preguntas elegidas entre las que formulan los escolares. Se trata, una vez más, de mantener el compromiso expositivo de los Museos Científicos Coruñeses con aquellas cuestiones que suscitan el interés de sus visitantes:

- Cuántas especies marinas hay en el mundo?
- Por qué hay tantas clases diferentes de pescados?
- Cuándo aparecieron los primeros pescados?
- Existirán pescados que además de aletas tuvieran ánades, para poder salir del mar?
- Qué clase de ser vivo es el coral?

Uno de los módulos más espectaculares de esta exposición es el tanque cilíndrico de gran volumen, en el que se representa un ecosistema litoral, y en el que el nivel de agua baja y sube cada cuatro horas simulando las mareas, un tipo de instalación acuariolóxica que es pionera entre los acuarios españoles.