16 octubre 2009

Domus presenta a exposición Mercado Fame

[Ver nota en galego]Aberto de luns a domingo, 24 horas ao día. 963 millóns de clientes.

A Coruña, do 16 outubro ao 20 decembro

Mercado Fame é unha exposición de Acción contra el Hambre na que se explica por qué, nun planeta que produce suficientes alimentos para todos, morren cada ano por desnutrición cinco millóns e medio de nenos.

En 2008 un equipo de Acción contra el Hambre levou ata Sahel, rexión ao sur do Sahara onde se encontran tres dos dez países máis pobres do mundo, a fotógrafos, realizadores e formadores en prácticas audiovisuais. Tratábase de propoñer distintas miradas para obter unha visión caleidoscópica da desnutrición. O resultado é Mercado Fame, unha exposición que repasa en catro estacións, dende que nace ata que mata, o percorrido da fame.

O formato elixido para abordar o tema foi a recreación dun supermercado moderno. Un espazo cotián ao que acudimos habitualmente para adquirir alimentos e outros bens de consumo. O percorrido polos corredores deste peculiar establecemento sitúanos ante o drama ao que se enfrontan moitas persoas diariamente. Unha dura realidade recollida nas fotografías que se amorean nas estantes do supermercado e na película que se proxecta nun ámbito de caixas e colectores. Como en todo supermercado, o pagamento faise á saída. Neste caso, en forma de tempo dedicado a coñecer como podemos contribuír a paliar este problema.

PRIMEIRA SECCIÓN. AS CAUSAS. En Mauritania as olladas enfrontadas dun fotógrafo do norte (o navarro Clemente Bernad) e un do sur (o nixeriano Akintunde Akinleye) reflexionaron sobre as causas que provocan que case mil millóns de persoas non poidan acceder aos alimentos necesarios para ter un dieta saudábel.

Akintunde Akinleye (Lagos, Nixeria, 1971) é o primeiro fotógrafo nixeriano galardoado cun World Press Photo en 2007. Akintunde expuxo en Washington e Los Ángeles os seus traballos: "Os problemas dun país bendicido", "Os anacos de lente rota" e " África ten calor! ". Como membro do proxecto fotográfico National Geographic Society's All Roads, participou en varias conferencias e seminarios de fotografía documental e editorial en países como Etiopía, Kenya e Nixeria. Foi xurado do concurso de fotografía internacional Friends of the Earth e gozou dunha bolsa de investigación na Universidade de Texas dentro do proxecto artístico Dallas. Na actualidade, traballa para a axencia de noticias Reuters en Lagos, Nixeria.

Clemente Bernad (Pamplona, España, 1963) traballa como fotógrafo documental dende 1986. Os seus traballos caracterízanse polo seu forte interese nas causas sociais. Destacan: "Xornaleiros", realizado en Chiapas tras a revolución zapatista; e "Mulleres sen terra" e "Basque chronicles", sobre o conflito vasco. Participou en diversos proxectos colectivos e culturais, como a exposición Chacun à son goût (Cada un ao seu gusto) no Museo Guggenheim de Bilbao. En 2002 publica "Canopus", sobre a crise económica en Arxentina, e en 2004, a súa primeira película documental, "O sono de Malika", sobre o drama da inmigración no Estreito de Xibraltar. Acaba de finalizar "Onde habita o recordo", sobre as exhumacións de foxas da guerra civil española. Na actualidade, Clemente Bernad desenvolve a súa actividade como fotógrafo independente, docente e articulista.


SEGUNDA SECCIÓN. O DÍA A DÍA Un grupo de mulleres da comunidade de Kolondimba (Malí) aprendeu, xunto a Olivia Gay e Gonzalo Höhr, a utilizar cámaras fotográficas para converterse en reporteiras da súa loita diaria polos alimentos. Xunto ás súas fotos relátase o "así fíxose" destes peculiares talleres.

Olivia Gay (Boulogne-Billancourt, Francia, 1973). Tras finalizar os seus estudos en Historia da Arte en Burdeos, en 1995 Olivia trasladouse aos Estados Unidos para estudar na New England School of Photography de Boston. O seu traballo documental explora a representación das mulleres na sociedade francesa e no resto do mundo no seu día a día. Camareiras, mulleres prostituídas, modelos, caixeiras de supermercado, etc. son as protagonistas das súas fotografías. No ano 2000, Olivia recibiu a mención especial do Prix Kodak de la Critique.

Gonzalo Höhr (Cádiz, España, 1979) estudou comunicación audiovisual na Universidade de Málaga e en Madrid, e fotografía na escola EFTI, tamén en Madrid. Dende os 18 anos traballou como asistente para varios fotógrafos. Tras colaborar con distintos xornais e grupos editoriais, pasou a dirixir a sección de fotografía do xornal "La Voz de Cádiz", do grupo Vocento. Actualmente, dedica todo o seu tempo á fotografía documental. Dirixe dende hai cinco anos a plataforma internacional de talleres fotográficos Ao-liquindoi que, tanto en España coma en Oriente Próximo e África, centra toda a súa actividade na difusión da fotografía documental.


TERCEIRA SECCIÓN. AS CONSECUENCIAS. O terceiro apartado resérvase á Desnutrición infantil. En Níxer o realizador David Muñoz puido plasmar no documental 854 a punta da pirámide da fame: a desnutrición aguda dos nenos menores de cinco anos. Propóñense solucións ao problema: o diagnóstico a tempo e o tratamento cun alimento terapéutico, o RUTF (siglas en inglés de Ready-to-Use Therapeutic Food), unha pasta elaborada a base de maní con alto contido proteínico e enerxético). Un sinxelo tratamento de só 40 euros abonda para recuperar un neno desnutrido.


CUARTA SECCIÓN. QUÉ PODES FACER TI. Á saída, no lugar de Caxias rexistradoras para pagar, encontrarás unha invitación para pasar a formar parte da solución. Acción contra el Hambre móstrache os compoñentes dun tratamento nutricional e invítate a involucrarte para conseguir que chegue aos 19 millóns con desnutrición aguda que hai no mundo. Unha das posibilidades é unir a túa voz á campaña NO HUNGER (www.pideseloaalgore.org).


FICHA TÉCNICA DA EXPOSICIÓN
- Idea orixinal: Acción contra el Hambre
- Producción: Intervento e Raimundo Fernández
- Fotógrafos: Akintunde Akinleye, Clemente Bernad, Mujeres de Kolondimba (Malí), Olivia Gay, Gonzalo Höhr
- Financiación: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
- Colaboración: Domus
- Patrocinio: Kutxa

DOMUS PRESENTA LA EXPOSICIÓN MERCADO HAMBRE

A Coruña, del 16 de octubre al 20 de diciembre

Mercado Hambre es una exposición de Acción contra el Hambre en la que se explica por qué, en un planeta que produce suficientes alimentos para todos, mueren cada año por desnutrición cinco millones y medio de niños.

En 2008 un equipo de Acción contra el Hambre llevó hasta Sahel, región al sur del Sáhara donde se encuentran tres de los diez países más pobres del mundo, a fotógrafos, realizadores y formadores en prácticas audiovisuales. Se trataba de proponer distintas miradas para obtener una visión caleidoscópica de la desnutrición. El resultado es Mercado Hambre, una exposición que repasa en cuatro estaciones, desde que nace hasta que mata, el recorrido del hambre.

El formato elegido para abordar el tema fue la recreación de un supermercado moderno. Un espacio cotidiano al que acudimos habitualmente para adquirir alimentos y otros bienes de consumo. El recorrido por los pasillos de este peculiar establecimiento nos sitúa ante el drama al que se enfrentan muchas personas diariamente. Una dura realidad recogida en las fotografías que se apilan en las estantes del supermercado y en la película que se proyecta en un ámbito de cajas y colectores. Como en todo supermercado, el pago se hace a la salida. En este caso, en forma de tiempo dedicado a conocer como podemos contribuir a paliar este problema.

PRIMERA SECCIÓN. LAS CAUSAS. En Mauritania las miradas enfrentadas de un fotógrafo del norte (el navarro Clemente Bernad) y uno del sur (el nigeriano Akintunde Akinleye) reflexionaron sobre las causas que provocan que casi mil millones de personas no puedan acceder a los alimentos necesarios para tener uno dieta saludable.

Akintunde Akinleye (Lagos, Nigeria, 1971) es el primer fotógrafo nigeriano galardonado con un World Press Photo en 2007. Akintunde expuso en Washington y Los Ángeles sus trabajos: ¡"Los problemas de un país bendecido","Los trozos de lente rota" y "¡África tiene calor! ". Como miembro del proyecto fotográfico National Geographic Society's All Roads, participó en varias conferencias y seminarios de fotografía documental y editorial en países como Etiopía, Kenia y Nigeria. Fue jurado del concurso de fotografía internacional Friends of the Earth y disfrutó de una bolsa de investigación en la Universidad de Tejas dentro del proyecto artístico Dallas. En la actualidad, trabaja para la agencia de noticias Reuters en Lagos, Nigeria.

Clemente Bernad (Pamplona, España, 1963) trabaja como fotógrafo documental desde 1986. Sus trabajos se caracterizan por su fuerte interés en las causas sociales. Destacan: "Jornaleros", realizado en Chiapas tras la revolución zapatista; y "Mujeres sin tierra" y "Basque chronicles", sobre el conflicto vasco. Participó en diversos proyectos colectivos y culturales, como la exposición Chacun à son goût (Cada uno a su gusto) en el Museo Guggenheim de Bilbao. En 2002 publica "Canopus", sobre la crisis económica en Argentina, y en 2004, su primera película documental, "El sueño de Malika", sobre el drama de la inmigración en el Estrecho de Gibraltar. Acaba de finalizar "Donde habita el recuerdo", sobre las exhumaciones de fosas de la guerra civil española. En la actualidad, Clemente Bernad desarrolla su actividad como fotógrafo independiente, docente y articulista.


SEGUNDA SECCIÓN. El DÍA A DÍA Un grupo de mujeres de la comunidad de Kolondimba (Mali) aprendió, junto a Olivia Gay y Gonzalo Höhr, a utilizar cámaras fotográficas para convertirse en reporteras de su lucha diaria por los alimentos. Junto a sus fotos se relata el "así se hizo” de estos peculiares talleres.

Olivia Gay (Boulogne-Billancourt, Francia, 1973). Tras finalizar sus estudios en Historia del Artes en Burdeos, en 1995 Olivia se trasladó a los Estados Unidos para estudiar en la New England School of Photography de Boston. Su trabajo documental explora la representación de las mujeres en la sociedad francesa y en el resto del mundo en su día a día. Camareras, mujeres prostituidas, modelos, cajeras de supermercado, etc. son las protagonistas de sus fotografías. En el año 2000, Olivia recibió la mención especial del Prix Kodak de la Critique.

Gonzalo Höhr (Cádiz, España, 1979) estudió comunicación audiovisual en la Universidad de Málaga y en Madrid, y fotografía en la escuela EFTI, también en Madrid. Desde los 18 años trabajó como asistente para varios fotógrafos. Tras colaborar con distintos periódicos y grupos editoriales, pasó a dirigir la sección de fotografía del periódico "La Voz de Cádiz", del grupo Vocento. Actualmente, dedica todo su tiempo a la fotografía documental. Dirige desde hace cinco años el andén internacional de talleres fotográficos Al-liquindoi que, tanto en España como en Oriente Próximo y África, centra toda su actividad en la difusión de la fotografía documental.


TERCERA SECCIÓN. LAS CONSECUENCIAS. El tercero apartado se reserva a la Desnutrición infantil. En Níger el realizador David Muñoz pudo plasmar en el documental 854 la punta de la pirámide del hambre: la desnutrición aguda de los niños menores de cinco años. Se proponen soluciones al problema: el diagnóstico a tiempo y el tratamiento con un alimento terapéutico, el RUTF (siglas en inglés de Ready-to-Use Therapeutic Food), una pasta elaborada a base de maní con alto contenido proteínico y energético). Un sencillo tratamiento de sólo 40 euros bastante para recuperar a un niño desnutrido.


CUARTA SECCIÓN. QUÉ PUEDES HACER TÚ. A la salida, en el lugar de cajas registradoras para pagar, encontrarás una invitación para pasar a formar parte de la solución. Acción contra el Hambre te muestra los componentes de un tratamiento nutricional y te invita a involucrarte para conseguir que llegue a los 19 millones con desnutrición aguda que hay en el mundo. Una de las posibilidades es unir tu voz a la campaña NO HUNGER (www.pideseloaalgore.org).


FICHA TÉCNICA DE LA EXPOSICIÓN
- Idea original: Acción contra el Hambre
- Producción: Intervento y Raimundo Fernández
- Fotógrafos: Akintunde Akinleye, Clemente Bernad, Mujeres de Kolondimba (Mali), Olivia Gay, Gonzalo Höhr
- Financiación: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
- Colaboración: Domus
- Patrocinio: Kutxa