20 octubre 2009

O AQUARIUM FINISTERRAE PRESENTA XENTE NO MEDIO

[Ver nota en galego]Unha exposición de fotografías de Maribel Longueira


"Que herdanza lle deixamos aos nosos fillos, e ás xeracións vindeiras se incendiamos os bosques e facemos desaparecer os hábitats, se manchamos os seus rostros de petróleo, se os desperdicios inundan as súas vidas, se a terra e o mar se volven estrériles, se os froitos do mar se envelenan co plástico, se os materiais non reciclables se adhiren á nosa pel e aos nosos intestinos?"

Con mensaxes como estas, e que serven de pé ás 20 fotos da exposición, Maribel Longueira quere invitar a reflexionar sobre o ser humano -sen distinción de sexo, raza ou relixión- e o medio no que vive -un mundo onde o quentamento da atmosfera, os incendios, os desperdicios, están a condicionar e transformar a súa existencia.

Sobre os retratos de homes, mulleres e nenos, pertencente a razas distintas, procedentes de continentes diferentes e integrados nunha mesma cidade, superponse -a modos de máscara- outra imaxe tomada do medio e das súas circunstancias: as crebas, acepción utilizada na bisbarra "Costa da Morte" de Galicia para referirse ao lixo ou refugallos que o amar bota á terra, o lume destrutor, as cinzas... Deste xeito as imaxes actúan como metáforas visuais nas que dialogan conceptos en certo xeito paradoxais: inocencia-lume, lixo-rexeneración, e onde a relación do home co medio, a súa implicación na conservación ou destrución, a vivencia persoal e íntima pero tamén social e colectiva das consecuencias do cambio climático se converten nun asunto global que non distingue cor, credo, pensamento ou lugar. Trátase, en última instancia, de procurar unha nova dimensión significativa onde o tema da transversalidad e globalidade desta mirada se superpoña á realidade transversal e global da especie humana.

MARIBEL LONGUEIRA
Nacida na Coruña, é licenciada en Historia da Arte Contemporánea pola Universidade de Santiago de Compostela. Experta en gestion de Patrimonio e Bens Culturais, Universidade da Coruña, campus Ferrol

Dende 1972 realiza e colabora en actividades de interese plástico, cine, teatro, cerámica e pintura, centrándose na actualidade na fotografía, en investigación teórica e práctica.

Realizou exposicións individuais en cidades e concellos de Galicia, como "Alguien espera que vuelva allí"; "Los hórreos y la cultura del pan", "El mar de la vida", "El papagayo: la huella de los sentidos". Tamén expuxo en Francia a titulada "El Prestige".

As súas fotografías forman parte de numerosas publicacións especializadas en medios e diarios de Galicia, Arxentina, México e Cuba.EL AQUARIUM FINISTERRAE PRESENTA
GENTE EN EL MEDIO


Una exposición de fotografías de Maribel Longueira

"Que herencia le dejamos a nuestros hijos, y a las generaciones próximas si incendiamos los bosques y hacemos desaparecer los hábitats, si manchamos sus rostros de petróleo, si los desperdicios inundan sus vidas, si la tierra y el mar se vuelven estériles, si los frutos del mar se envenenan con el plástico, si los materiales no reciclables se adhieren a nuestra piel y a nuestros intestinos?"

Con mensajes como estos, y que sirven de pie a las 20 fotos de la exposición, Maribel Longueira quiere invitar a reflexionar sobre el ser humano -sin distinción de sexo, raza o religión- y el medio en el que vive -un mundo donde el calentamiento de la atmósfera, los incendios, los desperdicios, condicionan y transforman su existencia.

Sobre los retratos de hombres, mujeres y niños, pertenecientes a razas distintas, procedentes de continentes diferentes e integrados en una misma ciudad, se superpone -a modo de máscara- otra imagen tomada del medio y de sus circunstancias: las crebas, acepción utilizada en la comarca "Costa da Morte" de Galicia para referirse a la basura o desechos que el mar echa a la tierra, el fuego destructor, las cenizas... De este modo las imágenes actúan como metáforas visuales en las que dialogan conceptos en cierto modo paradójicos: inocencia-fuego, basura-regeneración, y donde la relación del hombre con el medio, su implicación en la conservación o destrucción, la vivencia personal e íntima pero también social y colectiva de las consecuencias del cambio climático se convierten en un asunto global que no distingue color, credo, pensamiento o lugar. Se trata, en última instancia, de conseguir una nueva dimensión significativa donde el tema de la transversalidad y globalidad de esta mirada se superponga a la realidad transversal y global de la especie humana.

MARIBEL LONGUEIRA
Nacida en A Coruña, es licenciada en Historia del Arte Contemporáneo por la Universidade de Santiago de Compostela. Experta en gestión de Patrimonio y Bienes Culturales, Universidade da Coruña, campus Ferrol

Desde 1972 realiza y colabora en actividades de interés plástico, cine, teatro, cerámica y pintura, centrándose en la actualidad en la fotografía, en investigación teórica y práctica.

Realizó exposiciones individuales en ciudades y ayuntamientos de Galicia, como "Alguien espera que vuelva allí"; "Los hórreos y la cultura del pan", "El mar de la vida", "El papagayo: la huella de los sentidos". También expuso en Francia la titulada "El Prestige".

Sus fotografías forman parte de numerosas publicaciones especializadas en mediod y diarios de Galicia, Argentina, Méjico y Cuba.