23 marzo 2010

A Domus celebra o 24 de marzo unha conferencia de Felipe Criado, englobada no programa Consolider do Ministerio de Ciencia e Innovación

Ver nota completa: español | galego


—A charla, que comezará ás 19:30 horas, tratará sobre "A investigación científica do Patrimonio Cultural: actualidade e utilidade do pasado".
—Ao acto asistirá José Manuel Fernández de Labastida, Director Xeral de Investigación y Gestión do Plan I+D+i do Ministerio de Ciencia e Innovación


Felipe Criado Boado é profesor de Investigación do Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), e dirixe o Laboratorio de Patrimonio, en Santiago de Compostela, unidade que reúne 45 especialistas e ten como obxectivo a investigación e oferta de servizos innovadores para a xestión e avaliación do Patrimonio Cultural. É ademais o coordinador do Programa Consolider de Investigación en Tecnologías para la Conservación y Revalorización del Patrimonio Cultural, que aglutina 14 grupos de investigación de toda España.

A intervención do profesor Criado forma parte do ciclo de conferencias "Lo que la ciencia puede hacer por nosotros" organizado polo Ministerio de Ciencia e Innovación. O seu obxectivo é achegar ao público xeral os logros científicos conseguidos polos equipos de investigación financiados polo programa Consolider, e a súa aplicación práctica como forma de achegamento da ciencia á sociedade.

O ciclo de conferencias celebrarase ao longo do primeiro semestre de 2010 en Museos de Ciencias de varias cidades, sendo a súa entrada libre e gratuíta.

O Programa Consolider forma parte da estratexia Ingenio 2010 e financia actuacións de carácter estratéxico baseadas en actividades científicas que promovan un avance significativo no estado do coñecemento ou que establezan liñas de investigación orixinais situadas no que se denomina fronteira do coñecemento.

O termo "Consolider" alude aos equipos destinatarios deste tipo de axudas, grupos consolidados que lideran a ciencia española, con resultados previos de calidade e cunha traxectoria acreditada e solvente dentro da comunidade científica internacional.


DOMUS.
R/ Santa Teresa 1. A Coruña
24 de marzo de 2010
19:30 horas


La Domus celebra el 24 de marzo una conferencia de Felipe Criado englobada en el programa Consolider del Ministerio de Ciencia e Innovación

—La charla, que comenzará a las 19:30 horas, tratará sobre “La investigación científica del Patrimonio Cultural: actualidad y utilidad del pasado”
—Al acto asistirá José Manuel Fernández de Labastida, Director General de Investigación y Gestión del Plan I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación


Felipe Criado Boado es profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y dirige el Laboratorio de Patrimonio, en Santiago de Compostela, unidad que reúne a 45 especialistas y tiene como objetivo la investigación y oferta de servicios innovadores para la gestión y evaluación del Patrimonio Cultural. Es además el coordinador del Programa Consolider de Investigación en Tecnologías para la Conservación y Revalorización del Patrimonio Cultural, que aglutina 14 grupos de investigación de toda España.

La intervención del profesor Criado forma parte del ciclo de conferencias “Lo que la ciencia puede hacer por nosotros” organizado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Su objetivo es acercar al público general los logros científicos conseguidos por los equipos de investigación financiados por el programa Consolider, y su aplicación práctica como forma de acercamiento de la ciencia a la sociedad.

El ciclo de conferencias se celebrará a lo largo del primer semestre de 2010 en Museos de Ciencias de varias ciudades, siendo su entrada libre y gratuita.

El Programa Consolider forma parte de la estrategia Ingenio 2010 y financia actuaciones de carácter estratégico basadas en actividades científicas que promuevan un avance significativo en el estado del conocimiento o que establezcan líneas de investigación originales situadas en lo que se denomina frontera del conocimiento.

El término “Consolider” alude a los equipos destinatarios de este tipo de ayudas, grupos consolidados que lideran la ciencia española, con resultados previos de calidad y con una trayectoria acreditada y solvente dentro de la comunidad científica internacional.


DOMUS.
C/ Santa Teresa 1. A Coruña
24 de marzo de 2010
19:30 horas20 marzo 2010

A Casa das Ciencias é un edificio libre de radón

Ver nota completa: español | galego


—O radón non supón ningún risco para a saúde dos traballadores e visitantes do edificio da Casa das Ciencias, segundo teñen confirmado recentes medicións.

Ante as informacións aparecidas na prensa os días 19 e 20 de marzo de 2010, a dirección dos Museos Científicos Coruñeses quere aclarar que:

No edificio da Casa das Ciencias non hai ningún risco para a saúde dos traballadores e visitantes do museo por presenza de radón, segundo teñen confirmado medicións realizadas a primeiros de marzo de 2010 polo Laboratorio de Análise de Radiacións (LAR), da Universidade de Santiago de Compostela.

Os niveis de radón detectados son moi inferiores ao límite de
1000 Bq/m3 fixado pola Unión Europea para lugares de traballo, e por iso dicimos que a Casa das Ciencias está libre de radón. No soto do museo hai un sistema de ventilación que impide que se acumule radón, un gas radioactivo que desprenden as rochas graníticas do solo sobre o que se asenta o museo, no parque de Santa Margarida.La Casa de las Ciencias es un edificio libre de radón

—El radón no supone ningún riesgo para la salud de los trabajadores y visitantes del edificio de la Casa de las Ciencias, según han confirmado recientes mediciones.

Ante las informaciones aparecidas en la prensa los días 19 y 20 de marzo de 2010, la dirección de los Museos Científicos Coruñeses quiere aclarar que:

En el edificio de la Casa de las Ciencias no hay ningún riesgo para la salud de los trabajadores y visitantes del museo por presencia de radón, según han confirmado mediciones realizadas a principios de marzo de 2010 por el Laboratorio de Análisis de Radiaciones (LAR), de la Universidad de Santiago de Compostela.

Los niveles de radón detectados son muy inferiores al límite de
1000 Bq/m3 fijado por la Unión Europea para lugares de trabajo, y por eso decimos que la Casa de las Ciencias está libre de radón. En el sótano del museo hay un sistema de ventilación que impide que se acumule radón, un gas radiactivo que desprenden las rocas graníticas del suelo sobre lo que se asienta el museo, en el parque de Santa Margarita.


05 marzo 2010

Os Museos Científicos Coruñeses convocan un concurso de vídeo afeccionado sobre os impactos da ciencia na nosa vida

Ver nota completa: español | galego


—É unha actividade englobada no proxecto CASC, financiado pola Comisión Europea, que ten como obxectivo explorar novas formas de mellorar a implicación do público coa ciencia, e no que participan concellos, museos científicos, universidades e empresas de toda a Unión Europea.
—O concurso de vídeo considera unha categoría para escolares e outra aberta a todos os públicos.


Os Museos Científicos Coruñeses convocan o concurso de vídeo afeccionado "A ciencia na miña vida", que se realizará simultáneamente en todas as cidades europeas participantes no proxecto CASC (Cities and Science Communication).

Trátase de realizar unha gravación curta, de menos de 3 minutos, cuxo contido responda á seguinte pregunta:
"Que problemas che gustaría que resolvesen a ciencia e a tecnoloxía no futuro?"


O obxectivo é invitar aos cidadáns, especialmente aos mozos, a reflexionar sobre o papel que a ciencia xoga nas súas vidas e en particular cales son as súas expectativas acerca do que pode proporcionarlles para o seu propio futuro e o da sociedade. A actividade invítaos ademais a desenvolver a súa creatividade explorando linguaxes audiovisuais e o uso de redes sociais para promover debates sobre estes temas.

Os traballos sera valorados por un xurado que terá en conta a orixinalidade, a claridade da mensaxe e o valor artístico dos vídeos. A calidade técnica non terá moita consideración, polo que as gravacións poden ser realizadas mesmo con teléfonos móbiles ou webcams.

Categorías
Os participantes poden presentarse en dúas categorías:
- Escolares con supervision dun profesor
- Público xeral (os menores necesitan autorización do seu titor legal)

Como participar
Os vídeos poden presentarse en calquera formato estandar (.avi, .flv, .mp4,.mpg,.wmv...) e poden incluír recursos como entrevistas, animacións, imaxe fixa, timelapse, etc. O contido debe ser orixinal.
Os traballos, en arquivo dixital, deben enviarse, ata o 16 de abril, aos Museos Científicos Coruñeses por correo postal, ou estar dispoñibles para descargarse en Internet.

Cada presentación debe ir acompañada dunha ficha de inscrición (PDF, 785 KB) co título, unha breve descrición do contido, nome dos autores, correo electronico de contacto; no caso de escolares, ademais deses datos, o nome, dirección e teléfono do centro e a ficha de autorización dos pais ou titores.

Concurso CASC
Casa das Ciencias
Parque de Santa. Margarita s/n
15005 A Coruña

casc@casaciencias.org

Premios
Un xurado composto por profesionais da comunicación científica seleccionará ao gañador en cada categoría. Os gañadores en cada país serán premiados cunha cámara de vídeo e unha viaxe a Bruxelas, onde competirán cos seus traballos cos gañadores do resto de países participantes.


ALGÚNS DATOS SOBRE O PROXECTO CASC

- Dentro do proxecto, seis socios están encargados de dirixir diferentes grupos de traballo. Os Museos Científicos Coruñeses (=MC2) foron elixidos para liderar un grupo de traballo cuxo obxectivo é identificar e analizar as prácticas divulgativas que demostraron maior eficacia na conexión da ciencia co público.

- CASC foi financiado polo programa FP7 da Comisión Europea ((FP7-229642))

Os socios no proxecto CASC suman un total de 20 organismos:

Reino Unido
Concello de Birmingham
Birmingham City University
Advantage West Midlands
Thinktank

Chipre
European Office of Cyprus

Hungría
INNOVA

España
Museos Científicos Coruñeses-Concello da Coruña
Xunta de Galicia
Cartuja 93
Sevilla Global

Suecia
Universeum AB

Rumania
Universidade de Bucarest
Universidade de Petrosani
Pro Sal - Praid Salt Mine

Polonia
Concello de Wroclaw

Rep. Checa
Academia de Ciencias da República Checa
Centro para a Movilidade Internacional do Sur de Moravia

Francia
Universidade de Lyon
Consello Rexional Rhône-Alpes

China
Academia de Ciencias Sociais de Shangai


Los Museos Científicos Coruñeses convocan un concurso de video amateur sobre los impactos de la ciencia en nuestra vida

—Es una actividad englobada en el proyecto CASC, financiado por la Comisión Europea, que tiene como objetivo explorar nuevas formas de mejorar la implicación del público con la ciencia, y en el que participan ayuntamientos, museos científicos, universidades y empresas de toda la Unión Europea.

—El concurso de vídeo contempla una categoría para escolares y otra abierta a todos los públicos.


Los Museos Científicos Coruñeses convocan el concurso de vídeo amateur “La ciencia en mi vida”, que se realizará simultáneamente en todas las ciudades europeas participantes en el proyecto CASC (Cities and Science Communication)

Se trata de realizar una grabación corta, de menos de 3 minutos, cuyo contenido responda a la siguiente pregunta:
"¿Qué problemas te gustaría que resolvieran la ciencia y la tecnología en el futuro?"

El objetivo es invitar a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes, a reflexionar sobre el papel que la ciencia juega en sus vidas y en particular cuáles son sus expectativas acerca de lo que puede proporcionarles para su propio futuro y el de la sociedad. La actividad les invita además a desarrollar su creatividad explorando lenguajes audiovisuales y el uso de redes sociales para promover debates sobre estos temas.

Los trabajos sera valorados por un jurado que tendrá en cuenta la originalidad, la claridad del mensaje y el valor artístico de los vídeos. La calidad técnica no tendrá mucha consideración, por lo que las grabaciones pueden ser realizadas incluso con teléfonos móviles o webcams.

Categorías
Los participantes pueden presentarse en dos categorías:
- Escolares con supervision de un profesor
- Público general (los menores necesitan autorización de su tutor legal)

Cómo participar
Los vídeos pueden presentarse en cualquier formato estandar (.avi, .flv, .mp4, .mpg, .wmv...) y pueden incluir recursos como entrevistas, animaciones, imagen fija, timelapse, etc. El contenido debe ser original.

Los trabajos, en archivo digital, deben enviarse, hasta el 16 de abril, a los Museos Científicos Coruñeses por correo postal o estar disponibles para descargarse en internet.

Cada presentación debe ir acompañada de una ficha de inscripción (PDF, 785 KB) con el título, una breve descripción del contenido, nombre de los autores, correo electronico de contacto; en el caso de escolares, además de esos datos, el nombre, dirección y teléfono del centro y la ficha de autorización de los padres o tutores.

Concurso CASC
Casa de las Ciencias
Parque de Sta. Margarita s/n
15005, A Coruña

casc@casaciencias.org

Premios
Un jurado compuesto por profesionales de la comunicación científica seleccionará al ganador en cada categoría. Los ganadores en cada país serán premiados con una cámara de vídeo y un viaje a Bruselas, donde competirán con sus trabajos con los ganadores del resto de países participantes.ALGUNOS DATOS SOBRE EL PROYECTO CASC
- Dentro del proyecto, seis socios están encargados de dirigir diferentes grupos de trabajo. Los Museos Científicos Coruñeses (=MC2) fueron elegidos para liderar un grupo de trabajo cuyo objetivo es identificar y analizar las prácticas divulgativas que han demostrado mayor eficacia en la conexión de la ciencia con el público.

- CASC fue financiado por el programa FP7 de la Comisión Europea ((FP7-229642))

- Los socios en el proyecto CASC suman un total de 20 organismos:

Reino Unido
Ayuntamiento de Birmingham
Birmingham City University
Advantage West Midlands
Thinktank

Chipre
European Office of Cyprus

Hungría
INNOVA

España
Museos Científicos Coruñeses-Ayuntamiento de A Coruña
Xunta de Galicia
Cartuja 93
Sevilla Global

Suecia
Universeum AB

Rumania
Universidad de Bucarest
Universidad de Petrosani,
Pro Sal - Praid Salt Mine

Polonia
Ayuntamiento de Wroclaw

Rep. Checa
Academia de Ciencias de la República Checa
Centro para la Movilidad Internacional del Sur de Moravia

Francia
Universidad de Lyon
Consejo Regional Rhône-Alpes

China
Academia de Ciencias Sociales de Shangai