05 marzo 2010

Os Museos Científicos Coruñeses convocan un concurso de vídeo afeccionado sobre os impactos da ciencia na nosa vida

[Ver nota en galego]—É unha actividade englobada no proxecto CASC, financiado pola Comisión Europea, que ten como obxectivo explorar novas formas de mellorar a implicación do público coa ciencia, e no que participan concellos, museos científicos, universidades e empresas de toda a Unión Europea.
—O concurso de vídeo considera unha categoría para escolares e outra aberta a todos os públicos.


Os Museos Científicos Coruñeses convocan o concurso de vídeo afeccionado "A ciencia na miña vida", que se realizará simultáneamente en todas as cidades europeas participantes no proxecto CASC (Cities and Science Communication).

Trátase de realizar unha gravación curta, de menos de 3 minutos, cuxo contido responda á seguinte pregunta:
"Que problemas che gustaría que resolvesen a ciencia e a tecnoloxía no futuro?"


O obxectivo é invitar aos cidadáns, especialmente aos mozos, a reflexionar sobre o papel que a ciencia xoga nas súas vidas e en particular cales son as súas expectativas acerca do que pode proporcionarlles para o seu propio futuro e o da sociedade. A actividade invítaos ademais a desenvolver a súa creatividade explorando linguaxes audiovisuais e o uso de redes sociais para promover debates sobre estes temas.

Os traballos sera valorados por un xurado que terá en conta a orixinalidade, a claridade da mensaxe e o valor artístico dos vídeos. A calidade técnica non terá moita consideración, polo que as gravacións poden ser realizadas mesmo con teléfonos móbiles ou webcams.

Categorías
Os participantes poden presentarse en dúas categorías:
- Escolares con supervision dun profesor
- Público xeral (os menores necesitan autorización do seu titor legal)

Como participar
Os vídeos poden presentarse en calquera formato estandar (.avi, .flv, .mp4,.mpg,.wmv...) e poden incluír recursos como entrevistas, animacións, imaxe fixa, timelapse, etc. O contido debe ser orixinal.
Os traballos, en arquivo dixital, deben enviarse, ata o 16 de abril, aos Museos Científicos Coruñeses por correo postal, ou estar dispoñibles para descargarse en Internet.

Cada presentación debe ir acompañada dunha ficha de inscrición (PDF, 785 KB) co título, unha breve descrición do contido, nome dos autores, correo electronico de contacto; no caso de escolares, ademais deses datos, o nome, dirección e teléfono do centro e a ficha de autorización dos pais ou titores.

Concurso CASC
Casa das Ciencias
Parque de Santa. Margarita s/n
15005 A Coruña

casc@casaciencias.org

Premios
Un xurado composto por profesionais da comunicación científica seleccionará ao gañador en cada categoría. Os gañadores en cada país serán premiados cunha cámara de vídeo e unha viaxe a Bruxelas, onde competirán cos seus traballos cos gañadores do resto de países participantes.


ALGÚNS DATOS SOBRE O PROXECTO CASC

- Dentro do proxecto, seis socios están encargados de dirixir diferentes grupos de traballo. Os Museos Científicos Coruñeses (=MC2) foron elixidos para liderar un grupo de traballo cuxo obxectivo é identificar e analizar as prácticas divulgativas que demostraron maior eficacia na conexión da ciencia co público.

- CASC foi financiado polo programa FP7 da Comisión Europea ((FP7-229642))

Os socios no proxecto CASC suman un total de 20 organismos:

Reino Unido
Concello de Birmingham
Birmingham City University
Advantage West Midlands
Thinktank

Chipre
European Office of Cyprus

Hungría
INNOVA

España
Museos Científicos Coruñeses-Concello da Coruña
Xunta de Galicia
Cartuja 93
Sevilla Global

Suecia
Universeum AB

Rumania
Universidade de Bucarest
Universidade de Petrosani
Pro Sal - Praid Salt Mine

Polonia
Concello de Wroclaw

Rep. Checa
Academia de Ciencias da República Checa
Centro para a Movilidade Internacional do Sur de Moravia

Francia
Universidade de Lyon
Consello Rexional Rhône-Alpes

China
Academia de Ciencias Sociais de Shangai


Los Museos Científicos Coruñeses convocan un concurso de video amateur sobre los impactos de la ciencia en nuestra vida

—Es una actividad englobada en el proyecto CASC, financiado por la Comisión Europea, que tiene como objetivo explorar nuevas formas de mejorar la implicación del público con la ciencia, y en el que participan ayuntamientos, museos científicos, universidades y empresas de toda la Unión Europea.

—El concurso de vídeo contempla una categoría para escolares y otra abierta a todos los públicos.


Los Museos Científicos Coruñeses convocan el concurso de vídeo amateur “La ciencia en mi vida”, que se realizará simultáneamente en todas las ciudades europeas participantes en el proyecto CASC (Cities and Science Communication)

Se trata de realizar una grabación corta, de menos de 3 minutos, cuyo contenido responda a la siguiente pregunta:
"¿Qué problemas te gustaría que resolvieran la ciencia y la tecnología en el futuro?"

El objetivo es invitar a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes, a reflexionar sobre el papel que la ciencia juega en sus vidas y en particular cuáles son sus expectativas acerca de lo que puede proporcionarles para su propio futuro y el de la sociedad. La actividad les invita además a desarrollar su creatividad explorando lenguajes audiovisuales y el uso de redes sociales para promover debates sobre estos temas.

Los trabajos sera valorados por un jurado que tendrá en cuenta la originalidad, la claridad del mensaje y el valor artístico de los vídeos. La calidad técnica no tendrá mucha consideración, por lo que las grabaciones pueden ser realizadas incluso con teléfonos móviles o webcams.

Categorías
Los participantes pueden presentarse en dos categorías:
- Escolares con supervision de un profesor
- Público general (los menores necesitan autorización de su tutor legal)

Cómo participar
Los vídeos pueden presentarse en cualquier formato estandar (.avi, .flv, .mp4, .mpg, .wmv...) y pueden incluir recursos como entrevistas, animaciones, imagen fija, timelapse, etc. El contenido debe ser original.

Los trabajos, en archivo digital, deben enviarse, hasta el 16 de abril, a los Museos Científicos Coruñeses por correo postal o estar disponibles para descargarse en internet.

Cada presentación debe ir acompañada de una ficha de inscripción (PDF, 785 KB) con el título, una breve descripción del contenido, nombre de los autores, correo electronico de contacto; en el caso de escolares, además de esos datos, el nombre, dirección y teléfono del centro y la ficha de autorización de los padres o tutores.

Concurso CASC
Casa de las Ciencias
Parque de Sta. Margarita s/n
15005, A Coruña

casc@casaciencias.org

Premios
Un jurado compuesto por profesionales de la comunicación científica seleccionará al ganador en cada categoría. Los ganadores en cada país serán premiados con una cámara de vídeo y un viaje a Bruselas, donde competirán con sus trabajos con los ganadores del resto de países participantes.ALGUNOS DATOS SOBRE EL PROYECTO CASC
- Dentro del proyecto, seis socios están encargados de dirigir diferentes grupos de trabajo. Los Museos Científicos Coruñeses (=MC2) fueron elegidos para liderar un grupo de trabajo cuyo objetivo es identificar y analizar las prácticas divulgativas que han demostrado mayor eficacia en la conexión de la ciencia con el público.

- CASC fue financiado por el programa FP7 de la Comisión Europea ((FP7-229642))

- Los socios en el proyecto CASC suman un total de 20 organismos:

Reino Unido
Ayuntamiento de Birmingham
Birmingham City University
Advantage West Midlands
Thinktank

Chipre
European Office of Cyprus

Hungría
INNOVA

España
Museos Científicos Coruñeses-Ayuntamiento de A Coruña
Xunta de Galicia
Cartuja 93
Sevilla Global

Suecia
Universeum AB

Rumania
Universidad de Bucarest
Universidad de Petrosani,
Pro Sal - Praid Salt Mine

Polonia
Ayuntamiento de Wroclaw

Rep. Checa
Academia de Ciencias de la República Checa
Centro para la Movilidad Internacional del Sur de Moravia

Francia
Universidad de Lyon
Consejo Regional Rhône-Alpes

China
Academia de Ciencias Sociales de Shangai