16 junio 2010

O Aquarium Finisterrae estrea a nova «Charca das Caricias»

[Ver nota en galego]—Reábrese ademais o Octopus's Garden, piscina exterior cuxa instalación se mellorou para aloxar de novo unha colonia de polbos

A nova Charca das Caricias constitúe un valioso recurso que permitirá manexar claves emocionais na comunicación de aspectos relacionados coa bioloxía mariña e a conservación do medio mariño.

Este módulo interactivo xa existía dende a apertura da Casa dos Peixes, pero agora inaugúrase unha versión moi mellorada que incorpora novos recursos e contidos. De feito, a instalación construíuse de novo nun lugar diferente e cun novo deseño.


A nova infraestrutura combina diferentes recursos (un acuario con animais vivos, unha pantalla xigante, un ordenador, microscopios e lupas binoculares) que permitirán realizar talleres e actividades educativas de gran calidade. Por exemplo, baixo a supervisión dos monitores do Aquarium, o público poderá coñecer máis de preto determinadas especies de animais e plantas, tocándoos e observando os máis pequenos coas lupas. No video-wall proxectarase o que se está a observar nos microscopios, de maneira que tamén poida ser contemplado por un grupo de visitantes. A pantalla xigante servirá así mesmo para proxectar vídeos e páxinas web relacionadas con talleres educativos e campañas nas que participa o acuario.

Para inaugurar a Charca das Caricias elixíronse tres actividades.

- Unha delas está relacionada co proxecto de investigación sobre a reprodución do santiaguiño que se realiza no Aquarium. O publico poderá observar as diferentes fases de desenvolvemento deste crustáceo (ovos, larvas, xuvenís), algunhas delas descoñecidas para a ciencia ata agora.

- A segunda actividade está centrada nas estrelas de mar, un grupo de invertebrados mariños moi popular entre os visitantes do Aquarium. Os participantes nesta actividade poderán identificar as distintas especies que viven no Aquarium observando as súas características físicas e utilizando unha sinxela clave.

- A terceira está relacionada coa campaña europea de consumo sostible de peixe, "Elixe o peixe correcto", na que o Aquarium Finisterrae participa xunto co acuario Nausicaa (Francia) e o Acquario de Génova (Italia).

As actividades están deseñadas tanto para o público xeral como para os grupos escolares que acudan en visita concertada, e realizaranse a determinadas horas.

O deseño da nova Charca das Caricias achega dous aspectos importantes, que os animais poderán ser manipulados baixo a supervisión de persoal especializado, o que redunda nun maior benestar dos exemplares, e que o público recibirá información explicativa en directo sobre as especies que estarán a tocar.


El Aquarium Finisterrae estrena la nueva «Charca de las Caricias»

—Se reabre además el Octopus’s Garden, piscina exterior cuya instalación se ha mejorado para alojar de nuevo una colonia de pulpos

La nueva Charca de las Caricias constituye un valioso recurso que permitirá manejar claves emocionales en la comunicación de aspectos relacionados con la biología marina y la conservación del medio marino.

Este módulo interactivo ya existía desde la apertura de la Casa de los Peces, pero ahora se inaugura una versión muy mejorada que incorpora nuevos recursos y contenidos. De hecho, la instalación se ha construido de nuevo en un lugar diferente y con un nuevo diseño.

La nueva infraestructura combina diferentes recursos (un acuario con animales vivos, una pantalla gigante, un ordenador, microscopios y lupas binoculares) que permitirán realizar talleres y actividades educativas de gran calidad. Por ejemplo, bajo la supervisión de los monitores del Aquarium, el público podrá conocer más de cerca determinadas especies de animales y plantas, tocándolos y observando los más pequeños con las lupas. En el video-wall se proyectará lo que se está observando en los microscopios, de manera que también pueda ser contemplado por un grupo de visitantes. La pantalla gigante servirá asimismo para proyectar vídeos y páginas web relacionadas con talleres educativos y campañas en las que participa el acuario.

Para inaugurar la Charca de las Caricias se han elegido tres actividades:

—Una de ellas está relacionada con el proyecto de investigación sobre la reproducción del santiaguiño que se realiza en el Aquarium. El publico podrá observar las diferentes fases de desarrollo de este crustáceo (huevos, larvas, juveniles), algunas de ellas desconocidas para la ciencia hasta ahora.

—La segunda actividad está centrada en las estrellas de mar, un grupo de invertebrados marinos muy popular entre los visitantes del Aquarium. Los participantes en esta actividad podrán identificar las distintas especies que viven en el Aquarium observando sus características físicas y utilizando una sencilla clave.

—La tercera está relacionada con la campaña europea de consumo sostenible de pescado “Elige el pescado correcto”, en la que el Aquarium Finisterrae participa junto con el acuario Nausicaa (Francia) y el Acquario di Génova (Italia).

Las actividades están diseñadas tanto para el público general como para los grupos escolares que acudan en visita concertada, y se realizarán a determinadas horas.

El diseño de la nueva Charca de las Caricias aporta dos aspectos importantes, el que los animales podrán ser manipulados bajo la supervisión de personal especializado, lo que redunda en un mayor bienestar de los ejemplares, y que el público recibirá información explicativa en directo sobre las especies que estarán tocando.