25 enero 2011

Os Museos Científicos Coruñeses crecen en tempos de crise, chegando aos 518.049 usuarios en 2010

Ver nota completa: español | galego


—En 2010 aumentou o número de usuarios conxunto da Casa das Ciencias, a Domus e o Aquarium Finisterrae
—O crecemento baséase nunha maior asistencia ás actividades e materialízase tamén nun incremento dos ingresos totais


Os Museos Científicos Coruñeses (=mc2) pecharon o ano 2010 con 518.049 usuarios dos seus servizos, o que supón un incremento con respecto aos 511.891 usuarios totais do 2009. Este crecemento, que se produce nun ano de crise económica, supón o primeiro repunte nas cifras globais dos mc2 desde 2006.

En 2010 houbo tamén un lixeiro incremento nos ingresos: 1.235.423 euros, fronte aos 1.200.749 euros de 2009. Onde se produciu un ascenso moi notable foi no número de asistentes a actividades: 81.579 en 2010 fronte aos 33.750 de 2009.

2010 foi o ano no que os Museos Cientificos Coruñeses chegaron aos 10 millóns de visitantes tras 25 anos de actividade, desde a apertura da Casa das Ciencias o 1 de xuño de 1985. Con motivo do 25 aniversario da Casa das Ciencias, desenvolveuse un completo programa de actividades durante 2010, que culminou coa celebración do Simposio de Museoloxía Científica "Públicos da Ciencia", unha reunión na que profesionais de toda España reflexionaron sobre os retos de futuro dos centros de ciencia.

Oferta renovada
En 2010 os Museos Científicos Coruñeses continuaron o esforzo pola renovación da súa oferta, inaugurando unha nova exposición interactiva de produción propia («Eureka! Ciencia e creatividade», na Domus) e presentando novos programas de planetario dixital na Casa das Ciencias e novas películas de cine 3D na Domus. A oferta audiovisual dos mc2 completouse coa inauguración no Aquarium Finisterrae da OceanoSfera, unha gran pantalla esférica na que os visitantes poden ver fenómenos globais como o cambio climático ou as correntes oceánicas.

Expansión nas redes sociais
No 2010 tamén seguiu crecendo a páxina web dos tres museos, casaciencias.org, que por primeira vez superou as 1.200.000 páxinas vistas e os 500.000 visitantes únicos. Máis aló da súa propia web, en 2010 os Museos Científicos Coruñeses seguiron abrindo canles de comunicación cos internautas nas redes sociais, como un novo espazo de información e participación en Facebook.

A páxina facebook.com/casaciencias foi inaugurada en xuño e superou os 1.000 seguidores en decembro, converténdose en poucos meses na canle de información con máis suscriptores dos mc2, por diante da lista de correo e do Twitter (@casadasciencias), que tamén experimentou un notable crecemento durante 2010.


Los Museos Científicos Coruñeses crecen en tiempos de crisis, llegando a los 518.049 usuarios en 2010

—En 2010 aumentó el número de usuarios conjunto de la Casa de las Ciencias, la Domus y el Aquarium Finisterrae
—El crecimiento se basa en una mayor asistencia a las actividades y se materializa también en un incremento de los ingresos totales


Los Museos Científicos Coruñeses (=mc2) cerraron el año 2010 con 518.049 usuarios de sus servicios, lo que supone un incremento con respecto a los 511.891 usuarios totales del 2009. Este crecimiento, que se produce en un año de crisis económica, supone el primer repunte en las cifras globales de los mc2 desde 2006.

En 2010 hubo también un ligero incremento en los ingresos: 1.235.423 euros, frente a los 1.200.749 euros de 2009. Donde se produjo un ascenso muy notable fue en el número de asistentes a actividades: 81.579 en 2010 frente a los 33.750 de 2009.

2010 fue el año en el que los Museos Cientificos Coruñeses llegaron a los 10 millones de visitantes tras 25 años de actividad, desde la apertura de la Casa de las Ciencias el 1 de junio de 1985. Con motivo del 25 aniversario de la Casa de las Ciencias, se desarrolló un completo programa de actividades durante 2010, que culminó con la celebración del Simposio de Museología Científica "Públicos de la Ciencia", una reunión en la que profesionales de toda España reflexionaron sobre los retos de futuro de los centros de ciencia.

Oferta renovada
En 2010 los Museos Científicos Coruñeses continuaron el esfuerzo por la renovación de su oferta, inaugurando una nueva exposición interactiva de producción propia («Eureka! Ciencia y creatividad», en la Domus) y presentando nuevos programas de planetario digital en la Casa de las Ciencias y nuevas películas de cine 3D en la Domus. La oferta audiovisual de los mc2 se completó con la inauguración en el Aquarium Finisterrae de la OceanoSfera, una gran pantalla esférica en la que los visitantes pueden ver fenómenos globales como el cambio climático o las corrientes oceánicas.

Expansión en las redes sociales
En el 2010 también siguió creciendo la página web de los tres museos, casaciencias.org, que por primera vez superó las 1.200.000 páginas vistas y los 500.000 visitantes únicos. Más allá de su propia web, en 2010 los Museos Científicos Coruñeses siguieron abriendo canales de comunicación con los internautas en las redes sociales, como un nuevo espacio de información y participación en Facebook.

La página facebook.com/casaciencias fue inaugurada en junio y superó los 1.000 seguidores en diciembre, convirtiéndose en pocos meses en el canal de información con más suscriptores de los mc2, por delante de la lista de correo y del Twitter (@casaciencias), que también experimentó un notable crecimiento durante 2010.


A Domus acolle o mércores 26 de xaneiro a conferencia "Arqueoloxía galega no berce da civilización"

Ver nota completa: español | galego


—O investigador Juan Luis Montero e o fotógrafo Eloy Taboada falarán ás 8 da tarde sobre o Proxecto Arqueolóxico Medio Éufrates Sirio (PAMES)
—Neste proxecto de investigación da Universidade da Coruña ten especial relevancia o estudio do nacemento da escritura, rasgo de identidade humana


O mércores 26 de xaneiro, ás 20 horas, terá lugar na Domus unha charla sobre a arqueoloxía que estuda as antigas civilizacións do Próximo Oriente. A entrada é libre e gratuita nesta conferencia que serve de peche á exposición fotográfica "Éufrates: Un río de Historias", que estivo durante o último mes na Domus.

Na primeira parte da charla "Arqueoloxía galega no berce da civilización", o doutor Juan Luis Montero fará unha presentación das investigacións arqueolóxicas no Val do Medio-Éufrates sirio. É unha iniciativa científica de grande interese para o estudo das diferentes civilizacións que habitaron o Próximo Oriente dende finais do IV milenio a.C. O seu obxectivo principal e, polo tanto, o motivo do seu nacemento é examinar unha zona situada na Siria actual, denominada polos especialistas da antigüidade próximo-oriental, a conca sirio-mesopotámica.

A continuación terá lugar unha proxección audiovisual na que se dá a coñecer o contexto cultural e humano da expedición a través das imaxes de Eloy Taboada, fotógrafo do proxecto.


Juan Luis Montero é profesor de Historia Antigua, Vicedecano da Facultade de Humanidades da UDC (Campus de Ferrol) e director da expedición Arqueolóxica da UDC en Siria, pioneira en Galicia. Participou en varios proxectos de investigación de universidades francesas sobre arqueoloxía sirio-mesopotámica e foi membro da Misión Arqueolóxica Francesa a Mari (Siria). Recibiu diversos premios polo seu traballo, como o Premio Concepción Arenal de Investigación en Humanidades en 2004, e foi nomeado polo primeiro ministro de Francia Cabaleiro da Orde das Palmas Académicas.

Eloy Taboada é o fotógrafo da exposición sobre o proxecto Arqueolóxico Medio Éufrates Sirio que actualmente exponse na Domus. Colaborou en revistas e diarios como Historia de National Geographic, Clío, Sirio Magazine, La Voz de Galicia, entre outros, e recibiu dúas mencións de honra nas categorías de Belas Artes e de Natureza no certame fotográfico "International Photography Awards", celebrado en Os Ánxeles (EEUU).


La Domus acoge el miércoles 26 de enero la conferencia "Arqueología gallega en la cuna de la civilización"

—El investigador Juan Luis Montero y el fotógrafo Eloy Taboada hablarán a las 8 de la tarde sobre el Proyecto Arqueológico Medio Éufrates Sirio (PAMES)
—En este proyecto de investigación de la Universidade da Coruña tiene especial relevancia el estudio del nacimiento de la escritura, rasgo de identidad humana


El miércoles 26 de enero, a las 20 horas, tendrá lugar en la Domus una charla sobre la arqueología que estudia las antiguas civilizaciones del Próximo Oriente. La entrada es libre y gratuita en esta conferencia que sirve de cierre a la exposición fotográfica "Éufrates: Un río de Historias", que ha estado durante el último mes en la Domus.

En la primera parte de la charla "Arqueología gallega en la cuna de la civilización", el doctor Juan Luis Montero hará una presentación de las investigaciones arqueológicas en el Valle del Medio-Éufrates sirio. Es una iniciativa científica de gran interés para el estudio de las diferentes civilizaciones que habitaron el Próximo Oriente desde finales del IV milenio a.C. Su objetivo principal y, por lo tanto, el motivo de su nacimiento es examinar una zona ubicada en la Siria actual, denominada por los especialistas de la antigüedad próximo-oriental, la cuenca sirio-mesopotámica.

A continuación tendrá lugar una proyección audiovisual en la que se da a conocer el contexto cultural y humano de la expedición a través de las imágenes de Eloy Taboada, fotógrafo del proyecto.

Juan Luis Montero es profesor de Historia Antigua, Vicedecano de la Facultad de Humanidades de la UDC (Campus de Ferrol) y director de la expedición Arqueológica de la UDC en Siria, pionera en Galicia. Participó en varios proyectos de investigación de universidades francesas sobre arqueología sirio-mesopotámica y fue miembro de la Misión Arqueológica Francesa a Mari (Siria). Recibió diversos premios por su trabajo, como el Premio Concepción Arenal de Investigación en Humanidades en 2004, y fue nombrado por el primer ministro de Francia Cabaleiro de la Orden de las Palmas Académicas.

Eloy Taboada es el fotógrafo de la exposición sobre el proyecto Arqueológico Medio Éufrates Sirio que actualmente se exponen en la Domus. Colaboró en revistas y diarios como Historia de National Geographic, Clío, Sirio Magazine, La Voz de Galicia, entre otros, y recibió dos menciones de honor en las categorías de Bellas Artes y de Naturaleza en el certamen fotográfico "International Photography Awards", celebrado en Los Ángeles (EUA).