12 febrero 2011

Os Museos Científicos Coruñeses celebran o día Darwin coa presentación da súa primeira exposición web

[Ver nota en galego]- O lanzamento da web MisterDarwin.eu conmemora o 202 aniversario do nacemento de Charles Darwin
- A nova web é un recurso online sobre a teoría da evolución e o seu autor, e está vinculada á exposición "O asombro de Mr. Darwin", da Casa das Ciencias


Os Museos Científicos Coruñeses (=mc2) celebran o Día Darwin, 12 de febreiro, coa presentación dunha páxina web específica sobre o soado científico e a súa teoría da evolución. É a primeira exposición dos mc2 creada para a web, na mesma clave de interactividade para estimular cara ao coñecemento que é a base as exposicións da Casa das Ciencias, a Domus e o Aquarium Finisterrae.

MisterDarwin.eu é unha web interactiva, participativa e multilingüe (galego, castelán e inglés), nada para complementar a exposición "O asombro de Mr. Darwin". Pero máis que un mero complemento, é un produto divulgativo autónomo que terá valor por si mesmo, incluso unha vez que a exposición termine, xa que está pensada para ofrecer novos recursos didácticos a públicos de todo o mundo.


O núcleo de MisterDarwin.eu é unha colección de interactivos online, unha viaxe pola vida e obra do naturalista inglés na que o visitante ten un papel moi activo. Ademais, a web ofrece un espazo sobre a Exposición fisica, con información práctica e un percorrido visual (vídeos e fotos). A terceira sección, Extras, é unha mediateca que agrupa recursos multimedia sobre a exposición e o seu tema: vídeos, publicacións, artigos, audios de conferencias, etc.

Así, a web permite revisitar a exposición e consultar ao detalle multitude de recursos sobre a evolución, ademais de comentar e opinar sobre os contidos, ou difundilos nas redes sociais. Fíxose un gran esforzo técnico para conseguir unha experiencia de uso rica e intuitiva, un deseño atractivo e unha compatibilidade con novos dispositivos móbiles, como o iPad.

Con propostas xenuínas como esta, os Museos Científicos Coruñeses (=mc2) aspiran a ser referencia na Rede. Isto enmárcase na aposta polos contidos dixitais, que axudan a difundir a ciencia e facelo dunha maneira áxil e versátil. Neste camiño están tamén outros produtos dos mc2: as unidades multimedia da Wikiteca, as salas con tecnoloxía dixital no tres museos, como a que se presentará en breve no Aquarium Finisterrae, ou a creación da modalidade de traballos online dentro dos premios Prismas á Divulgación 2011.

Levar o museo á Rede
Con esta web afróntase o reto de levar o museo a Internet, de aproveitar mellor as enormes posibilidades dese medio para a divulgación da ciencia, co obxectivo de facer páxinas web que sexan os equivalentes online dos módulos das salas de exposicións dos mc2.

Para construír MisterDarwin.eu partiuse da idea de levar á web os módulos interactivos, corazón destes museos: un elemento para xogar, explorar, espertar a curiosidade, facerse preguntas e empezar a buscar as respostas.

Outro dos pasos foi saír a buscar aos visitantes onde están a esculcar en Internet: en lugares como YouTube e Facebook, e usar redes sociais e servizos Web 2.0 como base para crear experiencias interactivas, que conecten ideas e persoas.

Así, levou á web o módulo viaxe de Darwin no Beagle. Se na exposición hai un xigantesco globo terráqueo acompañado de información nunha pantalla táctil, na páxina web hai un interactivo dixital baseado en Google Maps. Do mesmo xeito, o panel da exposición sobre os principais avances na teoría da evolución nos últimos 150 anos convírtese na web nunha liña temporal interactiva que conecta a vida de Darwin con outros avances científicos e con fitos históricos ou culturais.

A idea é que o traballo realizado con esta páxina web sirva como plataforma común con outros museos para aplicala a outras exposicións, o que coloca aos Museos Científicos Coruñeses nunha posición de excelencia.

Los Museos Científicos Coruñeses celebran el día Darwin con la presentación de su primera exposición web

- El lanzamiento de la web MisterDarwin.eu conmemora el 202 aniversario del nacimiento de Charles Darwin
- La nueva web es un recurso online sobre la teoría de la evolución y su autor, y está vinculada a la exposición "El asombro de Mr. Darwin", de la Casa de las Ciencias


Los Museos Científicos Coruñeses (=mc2) celebran el Día Darwin, 12 de febrero, con la presentación de una página web específica sobre el célebre científico y su teoría de la evolución. Es la primera exposición de los mc2 creada para la web, en la misma clave de interactividad para estimular hacia el conocimiento que es la base las exposiciones de la Casa de las Ciencias, la Domus y el Aquarium Finisterrae.

MisterDarwin.eu es una web interactiva, participativa y multilingüe (gallego, castellano e inglés), nacida para complementar la exposición "El asombro de Mr. Darwin". Pero más que un mero complemento, es un producto divulgativo autónomo que tendrá valor por sí mismo, incluso una vez que la exposición haya terminado, ya que está pensada para ofrecer nuevos recursos didácticos a públicos de todo el mundo.

El núcleo de MisterDarwin.eu es una colección de interactivos online, un viaje por la vida y obra del naturalista inglés en la que el visitante tiene un papel muy activo. Además, la web ofrece un espacio sobre la Exposición fisica, con información práctica y un recorrido visual (vídeos y fotos). La tercera sección, Extras, es una mediateca que agrupa recursos multimedia sobre la exposición y su tema: vídeos, publicaciones, artículos, audios de conferencias, etc.

Así, la web permite revisitar la exposición y consultar al detalle multitud de recursos sobre la evolución, además de comentar y opinar sobre los contenidos, o difundirlos en las redes sociales. Se ha hecho un gran esfuerzo técnico para conseguir una experiencia de uso rica e intuitiva, un diseño atractivo y una compatibilidad con nuevos dispositivos móviles, como el iPad.

Con propuestas genuinas como esta, los Museos Científicos Coruñeses (=mc2) aspiran a ser referencia en la red. Esto se enmarca en la apuesta por los contenidos digitales, que ayudan a difundir la ciencia y hacerlo de una manera ágil y versátil. En este camino están también otros productos de los mc2: las unidades multimedia de la Wikiteca, las salas con tecnología digital en los tres museos, como la que se presentará en breve en el Aquarium Finisterrae, o la creación de la modalidad de trabajos online dentro de los premios Prismas a la Divulgación 2011.


Llevar el museo a la Red
Con esta web se afronta el reto de llevar el museo a Internet, de aprovechar mejor las enormes posibilidades de ese medio para la divulgación de la ciencia, con el objetivo de hacer páginas web que sean los equivalentes online de los módulos de las salas de exposiciones de los mc2.

Para construir MisterDarwin.eu se partió de la idea de llevar a la web los módulos interactivos, corazón de estos museos: un elemento para jugar, explorar, despertar la curiosidad, hacerse preguntas y empezar a buscar las respuestas.

Otro de los pasos fue salir a buscar a los visitantes a donde están curioseando en Internet: en lugares como YouTube y Facebook, y usar redes sociales y servicios Web 2.0 como base para crear experiencias interactivas, que conecten ideas y personas.

Así, se llevó a la web el módulo viaje de Darwin en el Beagle. Si en la exposición hay un gigantesco globo terráqueo acompañado de información en una pantalla táctil, en la página web hay un interactivo digital basado en Google Maps. Del mismo modo, el panel de la exposición sobre los principales avances en la teoría de la evolución nos últimos 150 años convírtese en la web en una línea temporal interactiva que conecta la vida de Darwin con otros avances científicos y con hitos históricos o culturales.

La idea es que el trabajo realizado con esta página web sirva como plataforma común con otros museos para aplicarla la otras exposiciones, lo que coloca a los Museos Científicos Coruñeses en una posición de excelencia.