15 marzo 2011

Os Museos Científicos Coruñeses preparan unha Monografía de Comunicación Científica sobre "Enerxía solar"

[Ver nota en galego]- Solicitan para iso a participación dos cidadáns mediante o envío das súas preguntas á seguinte dirección de correo electrónico: mc2responde@casaciencias.org

- Tamén poden deixalas por escrito na recepción da Casa das Ciencias, Domus ou do Aquarium Finisterrae


A necesidade por buscar enerxías alternativas aos combustibles fósiles, que resultan altamente contaminantes e inciden en incrementar a cantidade atmosférica de dióxido de carbono, provocou a investigación e o desenvolvemento de fontes alternativas como a solar, eólica, biomasa, xeotérmica, etc. Unha das que suscita certa polémica nestes momentos, por exemplo en canto á súa rendibilidade, é a enerxía solar.

Os Museos Científicos Coruñeses desexan responder á demanda social de información científica-tecnolóxica sobre esta cuestión publicando un documento que recolla as preocupacións, curiosidades e intereses de todos os cidadáns. É por iso que solicitan e invitan a todos a participar nesta iniciativa.

Recolleranse preguntas ata o 4 de abril.
Los Museos Científicos Coruñeses preparan una Monografía de Comunicación Científica sobre “Energía solar”

- Solicitan para ello la participación de los ciudadanos mediante el envío de sus preguntas a la siguiente dirección de correo electrónico: mc2responde@casaciencias.org

- También pueden dejarlas por escrito en la recepción de la Casa de las Ciencias, Domus o del Aquarium Finisterrae.


La necesidad por buscar energías alternativas a los combustibles fósiles, que resultan altamente contaminantes e inciden en incrementar la cantidad atmosférica de dióxido de carbono, ha provocado la investigación y el desarrollo de fuentes alternativas como la solar, eólica, biomasa, geotérmica, etc. Una de las que suscita cierta polémica en estos momentos, por ejemplo en cuanto a su rentabilidad, es la energía solar.

Los Museos Científicos Coruñeses desean responder a la demanda social de información científica-tecnológica sobre esta cuestión publicando un documento que recoja las preocupaciones, curiosidades e intereses de todos los ciudadanos. Es por ello que solicitan e invitan a todos la participar en esta iniciativa.

Se recogerán preguntas hasta el 4 de abril.