10 junio 2011

As "Palabras da ciencia" renóvanse

[Ver nota en galego]A exposición sobre actualidade científica da Casa das Ciencias experimenta novidades que a achegan máis aos intereses da cidadanía.

A recentemente estreada “Palabras da Ciencia” presenta novos contidos ao redor de seis ámbitos temáticos: “O clima cambia”, "En busca da enerxía", “A tecnoloxía cambia a nosa sociedade”, "A saúde é o que importa", “O inesgotable empurre da ciencia” e “Os desafíos da natureza”.

"Palabras da Ciencia" é unha exposición que se presentou na Casa das Ciencias por primeira vez no ano 2004. Os seus contidos xiraban ao redor dos 10 conceptos científicos máis repetidos nos titulares de prensa escrita, a través de módulos interactivos e elementos museográficos. Periodicamente desde entón revisouse e actualizou a lista das 10 palabras da exposición, pero agora avánzase un pouco máis no seu enfoque, abordando principalmente dous cuestións: incorporar elementos que axuden a interpretar a ciencia mediática e achegarse máis aos intereses da cidadanía na ciencia.

Cada un dos novos ámbitos inclúe un conxunto de elementos que permiten achegarse de diferentes xeitos á información:

- Un elemento interactivo, permite experimentar con cuestións relacionadas co ámbito.
- Fotografías de impacto.
- Un obxecto singular, instrumento científico ou peza natural de interese histórico.
- Unha infografía, que axuda a presentar feitos, relacionar conceptos, valorar factores.
- Unha actividade de comunicación científica, que invita a unha lectura crítica das informacións científicas que saen nos medios.
- Unha viñeta, humor gráfico que aporta un punto de vista distinto e ás veces imprescindible para comprender todas as caras da noticia.

Para moitos destes elementos (fotografías, viñetas, infografías, titulares de noticias) contouse coa colaboración de diferentes xornais e profesionais da comunicación.

Coa presentación desta exposición complétase a renovación da Casa das Ciencias, que comezou no 2008 coa instalación do planetario dixital e os novos módulos interactivos da primeira planta, a presentación en 2009 da exposición temporal de produción propia “O asombro de Mr. Darwin" e a celebración do 25 aniversario do centro en 2010 co lema “A Casa de todos”.

Con “Palabras da Ciencia” dáse continuidade a unha liña de actuación relacionada coa actualidade científica, co obxectivo de facilitar unha comunicación co público sobre estas cuestións. Esta liña inclúe outras actuacións nos Museos Científicos Coruñeses, como a recentemente presentada Zona-i no Aquarium, a Wikiteca (Blog) ou as Monografías de Comunicación Científica, que son unha parte destacada no novo e-Museo de mc2.

“Palabras da Ciencia” é unha exposición producida polos Museos Científicos Coruñeses, Concello da Coruña.

Coa colaboración dos diarios La Voz de Galicia, La Opinión de A Coruña, El País, El Mundo, La Vanguardia e Público; na cesión de pezas, Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, Museo Geominero, Hospital Marítimo de Oza, Endesa, GasNatural Fenosa e José Luis Lojo; e tamén de Red Eléctrica Española, o Grupo de Visualización Avanzada VideaLAB (Universidade da Coruña), e o proxecto europeo CASC (Cities and Science Communication).


Las "Palabras de la ciencia" se renuevan
La exposición sobre actualidad científica de la Casa de las Ciencias experimenta novedades que la acercan más a los intereses de la ciudadanía.

La recién estrenada "Palabras de la Ciencia" presenta nuevos contenidos alrededor de seis ámbitos temáticos: "El clima cambia", "En busca de la energía", "La tecnología cambia nuestra sociedad", "La salud es lo que importa", "El inagotable empuje de la ciencia" y "Los desafíos de la naturaleza".

"Palabras de la Ciencia" es una exposición que se presentó en la Casa de las Ciencias por primera vez en el año 2004. Sus contenidos giraban alrededor de los 10 conceptos científicos más repetidos en los titulares de prensa escrita, a través de módulos interactivos y elementos museográficos. Periódicamente desde entonces se revisó y actualizó la lista de las 10 palabras de la exposición, pero ahora se avanza un poco más en su enfoque, abordando principalmente dos cuestiones: incorporar elementos que ayuden a interpretar la ciencia mediática y acercarse más a los intereses de la ciudadanía en la ciencia.

Cada uno de los nuevos ámbitos incluye un conjunto de elementos que permiten acercarse de diferentes maneras a la información:

- Un elemento interactivo, permite experimentar con cuestiones relacionadas con el ámbito.
- Fotografías de impacto.
- Un objeto singular, instrumento científico o pieza natural de interés histórico.
- Una infografía, que ayuda a presentar hechos, relacionar conceptos, valorar factores.
- Una actividad de comunicación científica, que invita a una lectura crítica de las informaciones científicas que salen en los medios.
- Una viñeta, humor gráfico que aporta un punto de vista distinto y a veces imprescindible para comprender todas las caras de la noticia.

Para muchos de estos elementos (fotografías, viñetas, infografías, titulares de noticias) se contó con la colaboración de diferentes periódicos y profesionales de la comunicación.

Con la presentación de esta exposición se completa la renovación de la Casa de las Ciencias, que comenzó en el 2008 con la instalación del planetario digital y los nuevos módulos interactivos de la primera planta, la presentación en 2009 de la exposición temporal de producción propia "El asombro de Mr. Darwin" y la celebración del 25 aniversario del centro en 2010 con el lema "La Casa de todos".

Con "Palabras de la Ciencia" se da continuidad a una línea de actuación relacionada con la actualidad científica, con el objetivo de facilitar una comunicación con el público sobre estas cuestiones. Esta línea incluye otras actuaciones en los Museos Científicos Coruñeses, como la recién presentada Zona-i en el Aquarium, la Wikiteca (Blog) o las Monografías de Comunicación Científica, que son una parte destacada en el nuevo e-Museo de mc2.

"Palabras de la Ciencia" es una exposición producida por los Museos Científicos Coruñeses, Ayuntamiento de A Coruña.

Con la colaboración de los diarios La Voz de Galicia, La Opinión de A Coruña, El País, El Mundo, La Vanguardia y Público; en la cesión de piezas, Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, Museo Geominero, Hospital Marítimo de Oza, Endesa, GasNatural Fenosa y José Luis Lojo; y también de Red Eléctrica Española, el Grupo de Visualización Avanzada VideaLAB (Universidad de A Coruña), y el proyecto europeo CASC (Cities and Science Communication).